Ashara Ohbat 1441

Thursday

NAME

PDF

AUDIO

NAME

PDF

AUDIO

Thursday Complete Booklet
Khate hai shahe wala
Asgar ki tashnagi
Lahfi wa Lahfi wa Lahfi
Qaume abku
Haae karbala walo
Taaza tar hai sheh se