Ashara Ohbat 1441

Friday

NAME

PDF

AUDIO

NAME

PDF

AUDIO

Friday Complete Booklet
Ya rab ye hai saadat
Tanhai mai kese uthega akbar
Lahfi wa Lahfi wa Lahfi
Fakam abahu hu hema
Aashur ke suraj kuch to bata
Tujh sa paida ho kaha